注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

绝对小破孩儿and足迹

我越来越相信创造美好的代价是努力、失望以及毅力。首先是疼痛,然后才是欢乐。

 
 
 

日志

 
 

第一单元百次竞赛测验卷(每人下载打印两份,正反打)  

2010-11-01 12:08:21|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第一单元百词竞赛 

班级________  姓名_________

pà mǐ ěr   nóng zhuāng dàn mǒ  yín zhuāng sù guǒ  wēi é  biān zhōng

(      )   (               )   (               )  (    )  (       )

shuò guǒ   qì pò  gē bì tān  tǔ lǔ fān  yún wù piāo miǎo

(      )   (    )  (       )  (       )  (               )

bō lán zhuàng kuò  jǐng dé zhèn  tiān gōng qiǎo duó  fēng fān bì kōng

(               )  (          )  (               )   (              )

nú yì  kāng kǎi  héng xíng bà dào  cù yōng  liào wàng

(   )  (      )  (              )  (      ) (        )

fù yú wán kàng  lí dì  dīng pá  lián dāo  chú tóu  róng qià

(            )  (   )  (     )  (      )  (     )  (       )

yáo yì  zhèng chéng gōng  jīng kǒng wàn zhuàng  xǐ chū wàng wài

(    )  (             )  (                  )  (             )

qī líng  shēn yuān  bēi fèn  mí màn  wù ǎi  yì mǎn yǎn kuàng

(     )  (       )  (      ) (    )  (    ) (              )

bēi fèn yù jué  yì qiāng rè xuè  cuī rén fèn qǐ  yōu lǜ

(            )  (             )  (            )  (     )

qìng zhù  miǎn lì  liú shì  bā lí  mí liú zhī jì

(      )  (     )  (     )  (    ) (           )

yǔ shì cháng cí  yōu fèn  qiú zhǎng  shòu ròu  jǐ liáng

(             )  (      ) (       )  (      )  (       )

jiā jì wú wàng gào nǎi wēng  jiàn wài hū chuán shōu jì běi

(                          ) (                            )

chū wén tì lèi mǎn yī shāng  què kàn qī zǐ chóu hé zài

(                         )  (                        )

màn juǎn shī shū xǐ yǔ kuāng  jí cóng bā xiá chuān wū xiá

(                          )  (                        )

bù fá  xióng zī yīng fā  wéi miào wéi xiāo  yǒng tàn

(    ) (              )  (               )  (       )

nán qiāng běi diào  yōu guó yōu mín  fēng zhú cán nián  lí míng

(                )  (             )  (               )  (      )

gǎn kǎi  zhù jūn  yě shòu  bó dà  shuò guǒ léi léi

(      ) (      ) (      ) (    ) (               )

jiāo guàn  zì háo  huī hóng  fèn fā  xīn xǐ ruò kuáng

(       )  (     ) (      )  (     ) (              )

 

 

  评论这张
 
阅读(205)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018