注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

绝对小破孩儿and足迹

我越来越相信创造美好的代价是努力、失望以及毅力。首先是疼痛,然后才是欢乐。

 
 
 

日志

 
 

第二单元百次竞赛卷子  

2010-11-02 16:47:43|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第二单元百词竞赛

班级:         姓名:         学号:        等第:_________

hūn yōng                kuān shù               lìn xiānɡ rú       lián pō             wǔ rǔ

                                                                                     

yàn xí                          fǔ dǐ               shàng qīng           zhuó xiǎng      qīn mì

                                                                                     

qī fù                      bì ràng                       jù pà               wěi qū             qīn fàn

                                                                                     

fèi xū                     xǐ shù                 zī shì                    zhèn hàn         quán shì

                                                                                     

yōu mò                  tān tā                   chén āi                  tā xiàn             duǎn zàn

                                                                                     

lǒng zhào               qǐng kè                 jūn jiàn                 lǚ xíng                   kū qì

                                                                                     

zhì xù                    bó wù                   dòu ōu                       zhēng zhí        wéi kàng

                                                                                     

diào qiǎn                chuān suō                   yì lì                       hū háo            cáo zá

                                                                                     

jiù shēng tǐng        diān bǒ              dǎo bì                ǎi xiǎo             chē tāi

                                                                                 

hán zhàn               qīn wěn                 cèng pò                lèng zhù          cān guǎn

                                                                                     

cū cāo                   qī liáng                 wà zi                    jiǎo wàn           gān biě

                                                                                     

zhòu wén              ān wèi                         bí tì                       dònɡ jiānɡ       jué wànɡ 

                                                                                     

yóu wū                  liǎn jiá                   yǎn ɡài                  hūn àn            chuǎn qì

                                                                                     

níng shì                 diāo xiànɡ              zhào shì               luǒ lù               suì liè

                                                                                     

línɡ hún               zī zī shēng            yáo huànɡ             mó hú             dà fù

                                                                                     

 

fù jīng qǐng zuì      miǎn chí zhī huì     wán bì guī zhào     chún qiāng shé jiàn

                                                               

jù jīng huì shén       zhēn fēng xiāng duì  cùn bù bù ràng    ruò yǒu suǒ

                                                           

tiān fāng yè tán huì shēng huì sè    miào yǔ lián zhū    shēng sǐ yōu guān

                                                               

āo tū bù pínɡ         dì dòng shān yáo  ài wú jiāng        lín  wēi    

                                                               

kè jìn zhí shǒu       bù kě kāi jiāo         yīn sēn kě bù       huāng wú rén yān

                                                               

shān rán lèi xià       tiān jīng dì yì          rè lèi yíng kuàng    zhī  guò  bì  gǎi

                                                               

yīng  xióng    sǐ jīng shén qiān qiū

(                   ),(                

  评论这张
 
阅读(232)| 评论(2)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018