注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

绝对小破孩儿and足迹

我越来越相信创造美好的代价是努力、失望以及毅力。首先是疼痛,然后才是欢乐。

 
 
 

日志

 
 

看拼音写词语  

2010-12-28 15:07:35|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

小学语文第十一册看拼音写词语练习卷 ( )

班级:           姓名:                                     得分:             

táo cí   wū jǐ  pà mǐ ěr  jǐng dé zhèn   shuò guǒ  kāi tuò qì pò

                                  )(  

piāo miǎo  nóng zhuāng dàn mǒ  yáng yì  yínzhuāng sùguǒ  àng rán

                                           )(    

shǎn shuò  tiān gōng qiǎo duó bō lán zhuàng kuò  lí bà  cán kù

                                            

nú yì kāng kǎijī áng yǔn xǔ  róng qià lián dāo zhàn qí zhāo zhǎn

  )(             )(     )(        )(      )(                

zhù jūn  yě shòu liào wàng jiē tóu xiàng wěi  shēn yuān xiāobāng

         )(        )(                 )(        )(      

yǒng chàng  yī qiāng rè xuè  nà hǎn  yōu lǜ là zhú  wéi sī wǎ hé

                     )(         )(     )(           

bā lí kǎ chē  xiāo shì  fèi jié hé bing  wò zhù  cuī rén fèn qǐ

  )(     )(                     )(      )(             

bēi tòng yù jué  miǎn lì yǔ shì cháng cí fù yú wán kàng luò yáng

             )(       )(              )(             )(      

fēng fān bì kōng  jūn róng zhěng sù  zhào guó  lián jié  hán guó

                              )(        )(       )(      

fù jīng qǐng zuì xǐ shù  tān tā fèixū  háo bù jù pà  āo xiàn

             )(    )(   )(    )(           )(     

quán shì zhèn hàn chún qiāng shé jiàn hūn yōng yōu mò gǎn dòng

     )(       )(                   )(      )(     )(      

shēng sǐ yōu guān bó wù mǎlì kū qì jiǎn duǎn  yǒu lì  jiàn qiáo

               )(    )(  )(    )(                 

dà fù zhì xù  yīn sēn kě bù   diān bǒ  ǎi xiǎo  wēi rán  yì lì

  )(    )(            ) (     )(      ) (          

 

小学语文第十一册看拼音写词语练习卷 ( )

班级:           姓名:                                     得分:             

qiáo yī chē tāi  wà zi lèng zhù duān chá sòng fàn  tiānjīng dìyì

         )(    )(       )(                )(           

cān zhuō qīn wěn āo tū duǎn zàn  zīshì  ān wèi zhōng yúzhíshǒu

      )(     )(    )(       )(    )(     )(              

kānchēng piēxià qián bèi  nìjìngchéngcái xiázhǎi quán héng yìlì

     )(     )(       )(              )(     )(        )(   

tuō yǐng érchū zhuànxiě  yè mǎ mù pái dǐnglǐmó bài shén mì mò cè

            )(       )(    )(     )(           )(           

dǎrǎo jùjiàng  zhéfú  bēimǐn jǐng yǎng tángtū áoáodài bǔ yóuzhōng

   )(      )(    )(     )(       )(     )(        )(     

jìng mò  tiánjìng liáoliáowújǐ zhènchàn  jiāodài  zhānbǔ yì sōu

     )(        )(          )(       )(       )(      )(   

zhuìzhuìbù ān  chùjiāo xiǎojù  zīzībújuàn kuāngzǐ chǒulòu wèizhū

           )(      )(     )(          )(     )(      )(   

zhēncáng dàmíngdǐngdǐng xiǎotún diāonàn   qīngqīng shuǎngshuǎng

      )(            )(      )(                           

qǐzhī zhuāngjià  tuózhe  xīnlíngshǒuqiǎo  shuǎlài kěnshí  sǎo zǐ

  )(        )(      )(               )(      )(        

tiáo pídàn fānláizhéqù wúsuǒbùnéng  yǒu qiú bìyìng   wúkětiāo tī

       )(          )(          )(              )(           

yǒushēngyǒusè xǐwénlèjiàn dòngrénxīnxián  niúpéng bōtāoxiōngyǒng

           )(          )(             )(      )(            

shuāilǎo  chènjī zhēngzhá  gāoliáng xīnjírúfén  zhòuyǔ suān zǎo       

     )(     )(      )(       )(        )(     )(     

bó jī jīngxīndòngpò  zhànlì  mòshēng  tiánjìng  yù chuí yù liè 

   )(           )(      )(       )(       )(              

 

小学语文第十一册看拼音写词语练习卷 ( )

班级:           姓名:                                     得分:             

duànzhù yìzhì  nüèshā  cùncǎobùshēng  cuīhuǐ yínsòng  rènjìng

    )(    )(      )(             )(     )(      )(      

jiānkǔzhuójué  wèiqiè xuànrǎn yūhuí  wàng érshēngwèi  cǎi hóng

           )(     )(      )(    )(               )(       

qílì mǎtí  jīn piāo dài wǔ báshè xiūsè  shuāijiāo  míngrú bōlí

  )(  )(               )(    )(   )(         )(     )(   

bǔrǔ  zhǎozé  fán zhí  diānpèiliúlí  jiāngzǐ yá  piāobóbùdìng

( )(     )(      )(           )(         )(          

cuìsèyùliú yuánliàng  xiànmù fèngxiàn  kāihuājiéguǒ  xiǎng shòu

       )(       )(     )(       )(           )(        

sīsuǒ  zhuīqiú  guōxiǎojuān  qián é  fù  yù  chéng kěn  bǎo yòu

  )(       )(           )(      )(     )(          )(     

fù měiliú xué  gòng xiàn  qīng miè  pān shān yuèlǐng  tóng xiàng

           )(              )(                 )(         

ní jiāng  xiū rǔ  kāi huái bù yǐ  bēi wēi  ào màn  zǔ náo

     )(       )(              )(      )(      )(    

háo bù yóu yù cháo xiào  kān cè  jī xiào  chà dào  shùnxīwànbiàn

           )(       )(      )(       )(      )(             

búxiè  shěn kuò xiànɡfǔxiànɡchénɡ  áo xiánɡ xiǎo xiónɡ sǒnɡlì

   )(       )(                      )(         )(    

jiàn dìnɡ  fēixiánɡ  xiónɡmāo yù zhào shùnjiān  páihuái sōnɡ xiè

     ) (      )(      )(      )(      )(      )(     

 

  评论这张
 
阅读(177)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018